هدیه شبانه یك بانك دولتی به خانم خانه دار ؛

 بیش از 21 میلیارد تومان از یك بانك دولتی به حساب یك شهروند اهوازی واریز شد.

 به گزارش روزنامه نسیم خوزستان ، ساعت 3:45 بامداد روز یكشنبه بود كه بانك رفاه كارگران مبلغ نجومی به عنوان سود سپرده به حساب یكی از شهروندان اهوازی به نام خانم خالدی فر واریز كرد.

 خانم خالدی فر به خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان گفت : ساعت 3:45 بامداد روز یكشنبه در حال خواندن قرآن بودم كه صدای پیامك گوشیم به صدا درآمد.

 بعد از باز كردن پیامك ، لحظه ای شوك عجیبی تمام وجودم را فرا گرفت و برای چند دقیقه مات و مبهوت فقط به وسایل داخل خانه نگاه می كردم.

 به همسرم گفتم یك لحظه به پیامكی كه برای من آمده است نگاه كن.

 شوهرم نیز با نگاه كردن به شدت تعجب كرد و گفت عجب و .....

 پیامكی كه واریز بیش از 211 میلیارد ریال معادل 21 میلیارد تومان از بانك رفاه به حساب این شهروند اهوازی را نشان می داد.

 همسر خانم خالدی می گوید : خانمم پس از دیدن پیامك به او گفته است كه فردا صبح در اولین فرصت این موضوع را به بانك اطلاع داده و پول ها را به آن ها برگردان و ایشان تاكید داشتند كه تاكنون از این پول ها وارد زندگیشان نشده است و از قدیم می گویند پول باد آورده را باد می برد.

 همسر خانم خالدی از روزنامه نسیم خوزستان درخواست كرد برای روشن شدن این موضوع ، جریان واریز مبلغ 21 میلیارد تومان در آن رسانه انعكاس یابد تا مسئولان این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

 سردبیر روزنامه نسیم خوزستان صبح همان روز این موضوع را به مسئولان بانك رفاه كارگران ، پلیس فتا استان خوزستان و .... اطلاع رسانی نمود و حال این موضوع از چند بُعد دارای اهمیت است :

 اول اینكه از این شهروند خوزستانی باید تشكر كرد علیرغم اختلاس ها و تخلفاتی كه در نظام بانكی و كشور صورت می گیرد به دلیل تعلق خاطر به نظام و رهبری این موضوع را اطلاع رسانی نموده تا این مبلغ در اسرع وقت به بیت المال برگردد.

 دوم اینكه چرا ساعت 3:45 بامداد چنین تراكنش هایی صورت می گیرد نیز ابهام انگیز می باشد.

 سوم نیز باید یادآور شد كه مبلغ كل سپرده چقدر بوده است كه فقط سود آن بیش از 21 میلیارد تومان بوده است و صاحب این سپرده نجومی كیست؟

 چهارم و نكته پایانی این است كه باید از مسئولین بانك رفاه كارگران پرسید آیا این واریز واقعا اشتباهی بوده یا بخاطر موضوعاتی از قبیل پولشویی یا .... اتفاق افتاده است كه باید بانك مذكور پیرامون این موضوع شفاف در رسانه ها اطلاع رسانی كند.