http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/450/1348591/q73.jpg

#کاوه_مدنی با شانتاژ تلاش می‌کند راه را برای اجرای طرح خطرناک #خروج_دام_از_مرتع هموارتر کند. چه ارتباطی بین طرح مشکوک #ترسیب کربن و #خروج_دام_از_مرتع که هر دو ذیل نظر #سازمان جنگل مرتع آبخیزداری اجرا می‌ شود ، وجود دارد؟!