بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نقش گسترده اجرای عملیات آبخیزداری در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی ، به سمت اجرای آن حرکت کرده اند.

 مدیریت یکپارچه آبخیزداری از خسارات شدید تبخیر منابع آبی ، کاهش آب در سفره های زیر زمینی ، فرسایش خاک و نابودی منابع طبیعی جلوگیری می کند و مهم ترین راهکار در تأمین منابع آبی محسوب می شود.

 مقاومتی نیوز

#آبخیزداری
#بحران_مدیریت_آب