نمایشنامه نویس آلمانی و کارگران تئاتر ،  بی سوادی را چنین تعریف می کند

 بدترین نوع بی سوادی ، بی سوادِ سیاسی است.

 بی سواد سیاسی کور و کر است ، درک سیاسی ندارد و نمی‌ داند که هزینه‌ های زندگی از قبیل قیمت نان ، مسکن ، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.

 او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده ، سینه جلو می‌ اندازد  و می گوید که :  “از سیاست بیزار است"!