مهندس محمود حجتی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ، پیشنهاد کرد : در راستای حمایت از کالای ایرانی ، موضوع ممنوعیت مصرف چای خارجی توسط دستگاه های دولتی و نهادها در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گیرد.