سازمان محیط زیست بسته شود بهتر است. یک سازمان انفعالی و مافیایی که در ۴۰ سال گذشته هیچ مطالعه کلان پیشگیرانه درباره بحران های زیست محیطی ؛ سد سازی و انتقال آب نداشته

 آیا افغان ها خودشان هستند که دارند سد می سازند یا ناتو است که دارد منطقه را ویران می کند؟ آیا این سدها را ترکیه واقعا برای منافع ملی اش می سازد یا ناتو و آمریکا دارند تالاب ها و رودهای ایران و عراق و منطقه را خشک می کنند؟

 بحث های انتقال آب چه اثرات محیط زیستی و ژئوپولتیک دارد که مافیای آب با سوبسیدهای بزرگ در حال اجراست؟ چرا سازمان محیط زیست مردم را قانع نمی کند تا آنها به سوی آب بروند نه آب را ببرند به سوی مردم؟

 سازمان محیط زیست دکوری باید بسته شود و وزارت خانه محیط زیست تاسیس شود تا پاسخ گوی مجلس و مردم باشد. یا ان جی او ها و سازمان های مردم نهاد از محیط زیست مراقبت کنند.

#وزارت_محیط_ایست